Mikrologistika

ZatraŇĺi ponudu
PronańĎite najbliŇĺi MBE centar

Pogledaj u mojoj blizini

Mikrologistika / fulfillment kao skup rjeŇ°enja za komplicirane izazove

Zahvaljujuńái sveobuhvatnim i fleksibilnim rjeŇ°enjima za ispunjenje (fulfillment) , MBE je idealan partner za obradu vaŇ°e robe duŇĺ cijelog logistińćkog lanca. MBE vas podrŇĺava i obrańĎuje kako pojedinańćne procese tako i kompletnu logistiku skladiŇ°tenja i distribucije. MBE pojedinańćno sastavlja Ňĺeljeni proizvod, profesionalno ga pakira, dodaje tiskarske ili promotivne materijale i priprema transportne dokumente za otpremu ‚Äď prema VaŇ°im Ňĺeljama. MBE je idealno rjeŇ°enje za fulfillment vaŇ°eg web shopa.               

Uvoz

S Mail Boxes Etc. vaŇ°e poslovanje nema granica. Uvoz robe iz viŇ°e od 170 zemalja diljem svijeta uz pripremu uvozne i carinske dokumentacije.

SkladiŇ°tenje

Od prijema robe i kontrole kolińćine do preuzimanja zaliha, pakiranja i povrata, MBE preuzima sve zadatke skladiŇ°tenja vaŇ°e robe.

Pakiranje

Klasińćno pakiranje u transportnu ambalaŇĺu ili dodatna zaŇ°tita vaŇ°ih proizvoda posebnim materijalima za pakiranje.

Distribucija

Priprema za otpremu, manipulacija paketom, economy ili express dostava te naknadno prańáenje i briga o poŇ°iljci uz izvjeŇ°tavanje korisnika.

MBE usluga mikrologistike (fulfillment) namjenjena je svima koji Ňĺele povezati viŇ°e naŇ°ih usluga ili onima za koje ńáemo rado osmisliti potpuno novo rjeŇ°enje, sukladno konkretnim problemima. Prijem robe kod vaŇ°ih dobavljańća, prijevoz do skladiŇ°ta, istovar i skladiŇ°tenje, dorada, deklariranje, prepakiranje, komisioniranje, slaganje robe u transportna pakiranja, oznańćavanje, prirpema za otpremu, vońĎenje evidencija, utovar te dostava na odrediŇ°te ‚Äď samo su dio usluga koje kombiniramo, kako bi pronaŇ°li optimalno rjeŇ°enje za vas.              

Organizirali ste nagradnu igru i imate desetak raznih vrsti proizvoda koje morate slati tjednim dobitnicima? Mi odradimo sve!

Imate promo gadgete koje dijelite vaŇ°im kupcima i poslovnim partnerima, ali zauzimaju vam previŇ°e mjesta u uredu? Prijem paleta, skladiŇ°tenje i izdavanje vaŇ°im komercijalistima ili slanje vaŇ°im partnerima ‚Äď prepustite nama. Trebate sklopiti neki proizvod od par dijelova koji dolaze s razlińćitih strana, od razlińćitih dobavljańća?

MBE ńáe zaprimiti svaku pojedinańćnu poŇ°iljku, izvjestiti vas o tome, sklopiti finalni proizvod i poslati ga kada i kome vi to odredite. Dobri ste u online marketingu i vaŇ° web shop radi super, ali mrzite kutije, pakiranje, povrate i inventure? Mi ńáemo odraditi fulfillment i logistiku, a vi se posvetite onom Ň°to volite i u ńćemu ste najbolji!

Saznajte viŇ°e o naŇ°oj usluzi Mikrologistike osobno u jednom od Vama najbliŇĺih MBE centara. Ili nas nazovite ili kontaktirajte online odmah.

Opńái uvjeti poslovanja za usluge mikrologistike
1. Predmet¬†i¬†podruńćje¬†primjene¬†Opńáih¬†uvjeta¬† 1.1.¬†Tekst¬†ovih¬†Opńáih¬†uvjeta¬†poslovanja¬†primjenjuje¬†se¬†u¬†radu¬†trgovańćkog¬†druŇ°tva¬†MBE¬†Adriatic¬†d.o.o.,¬†Zagreb,¬†PuŇĺeva¬†11,¬†OIB:¬†64386903048,¬†kao¬†i¬†svih¬†drugih¬†trgovańćkih¬†druŇ°tava¬†koji¬†na¬†podruńćju¬†Republike¬†Hrvatske¬†pruŇĺaju¬†usluge franŇ°ize¬†MAIL¬†BOXES¬†ETC.¬†temeljem¬†sklopljenog¬†ugovora¬†s¬†MBE¬†Adriatic¬†d.o.o.¬†Nadalje¬†u¬†tekstu¬†se¬†sva¬†navedena¬†trgovańćka¬†druŇ°tva¬†zajedno¬†nazivaju¬†MBE.¬†Ovim Opńáim¬†uvjetima¬†poslovanja¬†(dalje¬†u¬†tekstu:¬†Opńái¬†uvjeti)¬†ureńĎuju¬†se¬†odnosi¬†izmeńĎu MBE¬†kao davatelja¬†usluga¬†i¬†naruńćitelja¬†usluga¬†grafińćkog¬†dizajna¬†i¬†tiska¬†iz¬†tońćke¬†1.2.¬†ovih¬†Opńáih¬†uvjeta¬†(dalje¬†u tekstu:¬†Naruńćitelj).¬† 1.2.¬†Predmet¬†ovih¬†Opńáih¬†uvjeta¬†jesu¬†usluge¬†mikrologistike¬†koje¬†mogu¬†ukljuńćivati¬†sljedeńáe¬†usluge,¬†i¬†to:¬† ‚ÄĘ usluge¬†skladiŇ°tenja¬†(prijem¬†i¬†kontrola¬†robe¬†na¬†prijemu¬†u¬†skladiŇ°te,¬†istovar¬†robe,¬†skladiŇ°tenje robe,¬†slaganje¬†robe¬†na¬†police¬†i¬†upravljanje¬†robom¬†unutar¬†skladiŇ°ta;¬†vońĎenje¬†evidencije¬†o stanju¬†zaliha¬†u¬†WMS-u¬†(Warehouse¬†Management¬†System),¬†slanje¬†izvjeŇ°taja¬†o¬†stanju¬†zaliha, usluge¬†priprema¬†robe¬†za¬†slanje¬†i¬†adresiranje¬†paketa¬†s¬†naljepnicama¬†od¬†kurira);¬† ‚ÄĘ usluge¬†slanja¬†i¬†dostave¬†robe;¬† ‚ÄĘ slanje¬†izvjeŇ°taja¬†o¬†isporukama;¬† ‚ÄĘ slanje¬†tracking¬†numbera;¬† ‚ÄĘ isplata¬†C.O.D.-a¬†(Cash¬†on¬†delivery¬†service) ‚ÄĘ zaprimanje¬†povrata¬† 1.3.¬†Ovi¬†Opńái¬†uvjeti¬†primjenjuju¬†se¬†na¬†sve¬†poslovne¬†i¬†ugovorne¬†odnose¬†izmeńĎu¬†MBE¬†i¬†Naruńćitelja¬†kojima¬†je¬†ugovoreno¬†pruŇĺanje¬†usluga¬†mikrologistike.¬†U¬†sluńćaju¬†odstupanja¬†i/ili¬†neslaganja¬†izmeńĎu¬†odreńĎene¬†odredbe¬†ovih¬†Opńáih¬†uvjeta¬†i¬†neke¬†posebne¬†odredbe¬†utvrńĎene¬†izmeńĎu¬†MBE¬†i¬†Naruńćitelja¬†u¬†pisanom¬†obliku,¬†prednost¬†u¬†primjeni¬†ńáe¬†imati¬†posebna¬†odredba¬†utvrńĎena¬†u¬†pisanom¬†obliku,¬†izuzev¬†utvrńĎenja¬†po¬†pitanju¬†odgovornosti¬†za¬†Ň°tetu¬†gdje¬†ńáe¬†prednost¬†imati¬†odredbe¬†ovih¬†Opńáih¬†uvjeta.¬† 2.¬†Ugovaranje¬†Usluga¬† 2.1.¬†Naruńćitelj¬†Usluge¬†moŇĺe¬†biti¬†fizińćka¬†poslovno¬†sposobna¬†osoba¬†koja¬†obavlja¬†poslovnu¬†djelatnost¬†ili¬†pravna¬†osoba.¬† 2.2.¬†Ugovorni¬†odnos¬†moŇĺe¬†nastati¬†sklapanjem¬†pisanog¬†ugovora¬†ili¬†pak¬†prihvatom¬†ponude.¬†U¬†pravilu¬†ńáe¬†MBE¬†kroz¬†tekst¬†ugovora¬†i/ili¬†ponude¬†specificirati¬†koja¬†je¬†tońćno¬†usluga¬†ugovorena,¬†cijenu,¬†po¬†potrebi¬†i¬†rok¬†isporuke¬†i¬†druge¬†elemente¬†suradnje.¬†U¬†sluńćaju¬†da¬†neki¬†od¬†prethodno¬†navedenih¬†elemenata¬†nije¬†utvrńĎen¬†ugovorom,¬†primjenjuju¬†se¬†odredbe¬†ovih¬†Opńáih¬†uvjeta.¬† 3.¬†Usluga¬†skladiŇ°tenja¬† 3.1.¬†Usluga¬†skladiŇ°tenja¬†moŇĺe¬†ukljuńćivati¬†sljedeńáe¬†usluge,¬†i¬†to:¬†prijem¬†i¬†kontrola¬†robe¬†na¬†prijemu¬†u¬†skladiŇ°te,¬†istovar¬†robe,¬†skladiŇ°tenje¬†robe,¬†slaganje¬†robe¬†na¬†police¬†i¬†upravljanje¬†robom¬†unutar¬†skladiŇ°ta;¬†vońĎenje¬†evidencije¬†o¬†stanju¬†zaliha¬†u¬†WMS-u¬†(Warehouse¬†Management¬†System),¬†slanje¬†izvjeŇ°taja¬†o¬†stanju¬†zaliha,¬†usluge¬†priprema¬†robe¬†za¬†slanje¬†i¬†adresiranje¬†paketa¬†s¬†naljepnicama¬†od¬†kurira.¬† 3.2.¬†Naruńćitelj¬†i/ili¬†ovlaŇ°tena¬†osoba¬†od¬†strane¬†Naruńćitelja¬†je¬†duŇĺan¬†prilikom¬†predaje¬†robe¬†dati¬†sve¬†potrebne¬†informacije¬†o¬†robi¬†i¬†izjaviti¬†kolika¬†je¬†njena¬†vrijednost.¬†¬† 3.3.¬†MBE¬†nije¬†duŇĺan¬†primiti¬†na¬†skladiŇ°te¬†robu¬†koju¬†ne¬†prati¬†odgovarajuńáa¬†otpremnica¬†i/ili¬†druga¬†dokumentacija¬†po¬†kojoj¬†bi¬†MBE¬†mogao¬†napraviti¬†kvalitetnu¬†kontrolu¬†ulaska¬†robe¬†u¬†skladiŇ°te.¬†U¬†sluńćaju¬†izostanka¬†navedene¬†dokumentacije,¬†MBE¬†ńáe¬†odbiti¬†zaprimiti¬†robu,¬†te¬†o¬†istome¬†obavijestiti¬†Naruńćitelja.¬†Tek¬†po¬†primitku¬†uredne¬†otpremnice¬†odnosno¬†dokumentacije¬†koja¬†omoguńáava¬†kontrolu¬†ulaza¬†robe,¬†MBE¬†ńáe¬†pristupiti¬†prihvatu¬†robe¬†na¬†ulazu¬†u¬†skladiŇ°te.¬†MBE¬†ne¬†odgovara¬†za¬†nastanak¬†bilo¬†kakve¬†Ň°tete¬†po¬†osnovi¬†obijanja¬†zaprimanja¬†robe¬†u¬†opisanoj¬†situaciji,¬†a¬†sve¬†iz¬†razloga¬†Ň°to¬†dostava¬†dokumentacije¬†predstavlja¬†obvezu¬†Naruńćitelja.¬† 3.4.¬†MBE¬†je¬†duŇĺan¬†prilikom¬†primitka¬†robe¬†od¬†Naruńćitelja¬†i/ili¬†ovlaŇ°tenih¬†osoba¬†od¬†strane¬†Naruńćitelja¬†kontrolirati¬†robu¬†po¬†stanju¬†otpremnice¬†i/ili¬†druge¬†dokumentacije¬†(kolińćinu,¬†stanje¬†robe,¬†eventualne¬†nedostatke,¬†neispravnu¬†ambalaŇĺu),¬†te¬†ńáe¬†u¬†sluńćaju¬†nedostataka¬†u¬†kolińćini¬†i/ili¬†stanju¬†robe¬†odmah¬†reklamirati¬†nedostatke,¬†te¬†odbiti¬†potpisati¬†otpremnicu¬†i¬†nastavno¬†ńáe¬†zahtijevati¬†korekciju¬†otpremnice¬†do¬†usklańĎenja¬†sa¬†stvarnim¬†stanjem.¬† 3.5.¬†Naruńćitelj¬†je¬†duŇĺan¬†osigurati¬†da¬†je¬†roba¬†predana¬†MBE¬†ispravno¬†pakirana,¬†te¬†nedvosmisleno¬†oznańćena,¬†a¬†sve¬†kako¬†bi¬†MBE¬†mogao¬†pravilno¬†razumjeti,¬†ispravno¬†zaprimiti¬†i¬†isporuńćivati¬†nadalje¬†robu.¬†Isto¬†se¬†odnosi¬†na¬†oznańćavanje¬†transportnih¬†pakiranja¬†i¬†pojedinańćnih¬†komada¬†robe.¬†Ako¬†su¬†oznake¬†na¬†rob¬†nedovoljne¬†i/ili¬†na¬†bilo¬†koji¬†nańćin¬†zbunjujuńáe¬†i/ili¬†oteŇĺavaju¬†ispravno¬†obavljanje¬†usluge,¬†MBE¬†ńáe¬†Naruńćitelju¬†predloŇĺiti¬†nańćin¬†kako¬†poboljŇ°ati¬†i/ili¬†uskladiti¬†oznańćavanje,¬†a¬†sve¬†kako¬†bi¬†se¬†izbjegle¬†pogreŇ°ke.¬†MBE¬†ima¬†pravo¬†odbiti¬†nalog¬†za¬†prijem¬†ili¬†isporuku¬†robe¬†koja¬†nije¬†na¬†navedeni¬†nańćin¬†oznańćena¬†ili¬†pak¬†ima¬†pravo¬†provesti¬†oznańćavanje¬†spornih¬†artikala¬†robe¬†na¬†teret¬†i¬†troŇ°ak¬† Naruńćitelja.¬† 3.6.¬†MBE¬†ńáe¬†nakon¬†kontrole¬†robe¬†kod¬†koje¬†je¬†sve¬†uredno¬†napraviti¬†istovar¬†i¬†zaprimiti¬†robu¬†na¬†skladiŇ°te.¬†¬† 3.7.¬†MBE¬†ńáe¬†u¬†vlastitoj¬†organizaciji¬†nadalje¬†slagati¬†robu¬†na¬†police¬†i¬†upravljati¬†robom¬†unutar¬†skladiŇ°ta,¬†voditi¬†¬†evidencije¬†o¬†stanju¬†zaliha¬†u¬†WMS-u¬†(Warehouse¬†Management¬†System),¬†te¬†na¬†pisani¬†zahtjev¬†Naruńćitelja¬†slati¬†izvjeŇ°taja¬†o¬†stanju¬†zaliha.¬† 3.8.¬†MBE¬†je¬†duŇĺan¬†osigurati¬†robu¬†od¬†uobińćajenih¬†rizika¬†(potres,¬†poŇĺar,¬†poplava,¬†izljev¬†vode,¬†provalna¬†krańĎa)¬†samo¬†ako¬†je¬†tako¬†ugovoreno¬†u¬†sadrŇĺaju¬†posebnog¬†pisanog¬†ugovora¬†i/ili¬†tekstu¬†prihvańáene¬†ponude.¬†MBE¬†u¬†navedenom¬†sluńćaju¬†odgovara¬†samo¬†do¬†visine¬†Ň°tete¬†koju¬†pokriva¬†osiguravajuńáe¬†druŇ°tvo.¬†Ako¬†Naruńćitelj¬†ne¬†bi¬†bio¬†zadovoljan¬†visinom¬†ugovorenih iznosa,¬†premija¬†ili¬†troŇ°kom¬†osiguranja,¬†ima¬†pravo¬†sam¬†zakljuńćiti¬†policu¬†s¬†izabranim¬†osiguravajuńáim¬†druŇ°tvom,¬†a¬†o¬†kojem¬† postupanju¬†je¬†u¬†navedenom¬†sluńćaju¬†duŇĺan¬†pisano¬†obavijesti¬†MBE.¬† 3.9.¬†MBE¬†ne¬†odgovara¬†za¬†Ň°tetu¬†na¬†uskladiŇ°tenoj¬†robi¬†u¬†sluńćaju¬†viŇ°e¬†sile,¬†radnje¬†treńáe¬†osobe,¬†krivnje¬†Naruńćitelja¬†i/ili¬†ovlaŇ°tenih¬†osoba¬†Naruńćitelja¬†koje¬†predaju¬†robu¬†na¬†skladiŇ°te¬†u¬†ime¬†i¬†za¬†rańćun¬†Naruńćitelja,¬†mana¬†ili¬†prirodnih¬†svojstava¬†robe,¬†te¬†neispravne¬†ambalaŇĺe.¬†Navedeni¬†sluńćajevi¬†predstavljaju¬†izuzeńáe¬†od¬†odgovornosti¬†za¬†Ň°tetu.¬†Naknada¬†Ň°tete¬†koju¬†je¬†MBE¬†duŇĺan¬†platiti¬†zbog¬†propasti,¬†umanjenja¬†ili¬†oŇ°teńáenja¬†robe¬†od¬†njezina¬†primitka¬†do¬†predaje¬†ii/ili¬†otpreme¬†ne¬†moŇĺe¬†prijeńái¬†stvarnu¬†vrijednost¬†robe,¬†osim¬†ako¬†je¬†Ň°tetu¬†prouzrońćio¬†namjerno¬†ili¬†krajnjom¬†nepaŇĺnjom.¬† 4.Slanje¬†i¬†dostava¬†robe¬† 4.1.¬†MBE¬†ńáe¬†sve¬†isporuke¬†obavljati¬†iskljuńćivo¬†po¬†nalogu¬†Naruńćitelja¬†koji¬†je¬†duŇĺan¬†osigurati¬†da¬†takvi¬†nalozi¬†budu¬†jasni¬†i¬†nedvosmisleni¬†u¬†pogledu¬†tipa¬†i¬†vrste¬†robe,¬†primatelja,¬†nańćina¬†slanja,¬†te¬†vremena¬†isporuke.¬†¬†MBE¬†ńáe¬†pripremiti¬†robu¬†za¬†slanje¬†i¬†adresiranje¬†s¬†potrebnim¬†podacima¬†za¬†dostavu.¬† 4.2.¬†NarudŇĺbe¬†zaprimljene¬†radnim¬†danom¬†do¬†12,00¬†sati¬†(slovima:¬†dvanaest)¬†sati¬†obrańĎuju¬†se¬†istog¬†dana,¬†dok¬†se¬†narudŇĺbe¬†zaprimljene¬†nakon¬†12¬†(slovima:¬†dvanaest)¬†sati¬†i/ili¬†zaprimljene¬†u¬†neradni¬†dan¬†obrańĎuju¬†prvi¬†sljedeńái¬†radni¬†dan.¬† 4.3.¬†Dostavu¬†je¬†moguńáe¬†obaviti¬†u¬†Economy¬†varijanti¬†(dostava¬†unutar¬†72¬†sata)¬†ili¬†Express¬†varijanti¬†(dostava¬†unutar¬†24¬†sata).¬†¬† 4.4.¬†MBE¬†ńáe¬†Naruńćitelju¬†na¬†zahtjev¬†istoga¬†dostaviti¬†izvjeŇ°taj¬†o¬†izvrŇ°enim¬†isporukama.¬† 4.5.¬†MBE¬†surańĎuje¬†s¬†nizom¬†kurirskih¬†sluŇĺbi¬†koje¬†u¬†pravilu¬†samostalno¬†odabire,¬†no¬†u¬†sluńćaju¬†da¬†Naruńćitelj¬†inzistira¬†na¬†odreńĎenom¬†kuriru,¬†duŇĺan¬†je¬†o¬†tome¬†posebno¬†pisano¬†obavijestiti¬†MBE.¬†¬† 4.6.¬†MBE¬†ńáe¬†uloŇĺiti¬†najveńái¬†moguńái¬†napor¬†kako¬†bi¬†svoje¬†usluge¬†obavio¬†pravovremeno,¬†no¬†isti¬†ne¬†moŇĺe¬†utjecati¬†na¬†rad¬†kurira.¬†¬†U¬†sluńćaju¬†nastupa¬†nekog¬†dogańĎaja¬†viŇ°e¬†sile,¬†koji¬†onemoguńáuje¬†MBE¬†da¬†svoju¬†obvezu¬†ispuni¬†u¬†ugovorenom¬†roku,¬†ili¬†zbog¬†kojeg¬†se¬†izvrŇ°enje¬†ugovornih¬†obveza¬†MBE¬†ne¬†moŇĺe¬†s¬†pravom¬†ońćekivati,¬†MBE¬†ńáe¬†o¬†tome¬†obavijestiti¬†Naruńćitelja.¬†Nastupom¬†viŇ°e¬†sile¬†svi¬†ugovoreni¬†rokovi¬†prestaju¬†teńái¬†dok¬†se¬†smetnja¬†ne¬†ukloni¬†ili¬†ne¬†prestane¬†dogańĎaj¬†viŇ°e¬†sile.¬†U¬†sluńćaju¬†raskida¬†ugovora¬†zbog¬†viŇ°e¬†sile,¬†MBE¬†ima¬†pravo¬†na¬†naknadu¬†razmjernog¬†dijela¬†naknade¬†(cijene)¬†za¬†do¬†tada¬†dokazano izvrŇ°ene¬†usluge.¬†Bilo¬†kakva¬†potraŇĺivanja¬†Naruńćitelja¬†na¬†ime¬†naknade¬†Ň°tete¬†u¬†sluńćaju¬†raskida¬†ugovora¬†zbog¬†okolnosti¬†viŇ°e¬†sile¬†su¬†iskljuńćena.¬†U¬†sluńćaju¬†kaŇ°njenja¬†i/ili¬†drugih¬†nedostataka¬†u¬†obavljanju¬†kurirskih¬†usluga,¬†MBE¬†upuńáuje¬†Naruńćitelja¬†za¬†navedeno¬†se¬†obratiti¬†direktno¬†kuriru¬†koji¬†obavlja¬†odreńĎenu¬†dostavu.¬†U¬†tu¬†svrhu,¬†MBE¬†ńáe¬†Naruńćitelju¬†omoguńáiti¬†na¬†zahtjev¬†istoga¬†slanje¬†slanje¬†tracking¬†numbera¬†kako¬†bi¬†Naruńćitelj¬†mogao¬†imati¬†potpuni¬†uvid¬†u¬†dostavu¬†i¬†nańćin¬†dostave¬†robe.¬† 4.7.¬†MBE¬†ńáe¬†unutar¬†roka¬†od¬†tjedan¬†dana¬†izvrŇ°iti¬†na¬†rańćun¬†Naruńćitelja¬†sve¬†uplate¬†koje¬†je¬†zaprimio¬†od¬†pojedinog¬†kurira,¬†a¬†uplate¬†se¬†odnose¬†na¬†kupce¬†Naruńćitelja¬†i¬†isporuńćenu¬†robu¬† 4.8.¬†MBE¬†ńáe¬†za¬†potrebe¬†Naruńćitelja,¬†ako¬†kupac¬†robe¬†Ňĺeli¬†izvrŇ°iti¬†povrat¬†robe,¬†na¬†skladiŇ°tu¬†uredno¬†izvrŇ°iti¬†prijem¬†vrańáene¬†robe.¬† 5.¬†Cijena¬†i¬†nańćin¬†plańáanja¬† 5.1.¬†Cijene¬†su¬†u¬†pravilu¬†definirane¬†konkretnim¬†ugovorom¬†i/ili¬†Ponudom¬†i/ili¬†Cjenikom¬†MBE.¬†¬†¬† 5.2.¬†U¬†sluńćaju¬†naknadnih¬†izmijenjenih¬†zahtjeva¬†Naruńćitelja¬†koji¬†nisu¬†prvotno¬†ugovoreni¬†ili¬†nastupa¬†naknadnih¬†okolnosti¬†koje¬†utjeńću¬†na¬†visine¬†cijene,¬†MBE¬†zadrŇĺava¬†pravo¬†dostave¬†ponude¬†za¬†dodatne¬†odnosno¬†naknadno¬†nastel¬†troŇ°kove.¬†¬† 5.3.¬†Naruńćitelj¬†je¬†duŇĺan¬†izvrŇ°iti¬†plańáanje¬†u¬†roku¬†odreńĎenom¬†od¬†strane¬†MBE.¬† 5.4.¬†MBE¬†ima¬†zaloŇĺno¬†pravo¬†na¬†robi¬†za¬†sve¬†traŇĺbine¬†nastale¬†u¬†poslovnom¬†odnosu¬†s¬†Naruńćiteljem.¬† 6.Trajanje¬†i¬†otkaz¬†ugovora¬† 6.1.¬†Ugovorni¬†odnos¬†se¬†sklapa¬†u¬†pravilu¬†na¬†neodreńĎeno¬†vrijeme¬†ako¬†se¬†radi¬†o¬†sukcesivnim¬†uslugama,¬†odnosno¬†na¬†odreńĎeno¬†vrijeme¬†ako¬†se¬†radi¬†o¬†pojedinoj¬†usluzi¬†i¬†tada¬†ugovorni¬†odnos¬†traje¬†do¬†izvrŇ°enja¬†usluge.¬†U¬†sluńćaju¬†da¬†MBE¬†imaju¬†namjeru¬†utvrditi¬†drukńćije¬†elemente¬†trajanja¬†ugovornog¬†odnosa,¬†o¬†istome¬†ńáe¬†se¬†posebno¬†pisano¬†dogovoriti.¬† 6.2.¬†MBE¬†ima¬†pravo¬†raskinuti¬†ugovorni¬†odnos¬†uvijek¬†u¬†sluńćaju¬†povrede¬†od¬†strane¬†Naruńćitelja.¬†MBE¬†ima¬†pravo¬†raskida¬†ugovornog¬†odnosa¬†u¬†bilo¬†kojem¬†trenutku¬†bez¬†navońĎenja¬†posebnih¬†razloga¬†uz¬†poŇ°tivanje¬†otkaznog¬†roka¬†od¬†15¬†dana. Obavijest¬†o¬†raskidu¬†mora¬†biti¬†poslana¬†na¬†dokaziv¬†nańćin.¬† 6.3.¬†Naruńćitelj¬†je¬†duŇĺan¬†po¬†prestanku¬†ugovornog¬†odnosa¬†preuzeti¬†robu,¬†a¬†ako¬†isto¬†ne¬†uńćini¬†ni¬†u¬†naknadnom¬†roku¬†koji¬†mu¬†odredbi¬†MBE,¬†MBE¬†zadrŇĺava¬†pravo¬†robu¬†prodati.¬†O¬†namjeri¬†prodaje¬†ńáe¬†MBE¬†obavijesti¬†Naruńćitelja¬†prilikom¬†ostavljanja¬†naknadnog¬†roka¬†radi¬†preuzimanja¬†robe.¬† ¬† 7.¬†Obrada¬†osobnih¬†podataka¬† 7.1.¬†MBE¬†ńáe¬†u¬†svrhu¬†izvrŇ°enja¬†ugovorene¬†usluge¬†zatraŇĺiti¬†od¬†Naruńćitelja¬†samo¬†one¬†osobne¬†podatke¬†koji¬†su¬†istome¬†prijeko¬†potrebni¬†u¬†svrhu¬†pruŇĺanja¬†ugovorene¬†usluge.¬†¬† 7.2.¬†Za¬†sve¬†detalje¬†vezano¬†na¬†obradu¬†osobnih¬†podataka¬†Naruńćitelj¬†se¬†moŇĺe¬†obratiti¬†MBE¬†na¬†kontakt¬†podatke¬†navede¬†na¬†web stranici¬†www.mbe.hr,¬†a¬†na¬†kojoj¬†se¬†ujedno¬†nalaze¬†i¬†detaljno¬†objaŇ°njena¬†Izjava¬†o¬†privatnosti.¬† ¬† 8.¬†RjeŇ°avanje¬†sporova¬† 8.1.¬†Za¬†sve¬†sporove¬†koji¬†bi¬†mogli¬†proizińái¬†iz¬†ugovornih¬†odnosa,¬†ukljuńćujuńái¬†sporove¬†u¬†pogledu¬†tumańćenja,¬†primjene¬†ili¬†izvrŇ°enja¬†ovih¬†Opńáih¬†uvjeta,¬†MBE¬†i¬†Naruńćitelj¬†ńáe¬†nastojati¬†pronańái¬†mirno¬†rjeŇ°enje.¬†¬†Ako¬†sporove¬†ne¬†uspiju¬†rijeŇ°iti¬†mirnim¬†putem,¬†za¬†rjeŇ°avanje¬†sporova¬†biti¬†ńáe¬†nadleŇĺan¬†sud¬†u¬†Zagrebu¬†uz¬†primjenu¬†hrvatskog¬†materijalnog¬†prava.¬† 9.ZavrŇ°ne¬†odredbe¬† 9.1.¬†Ovi¬†Opńái¬†uvjeti¬†primjenjuju¬†se¬†od¬†dana¬†26.05.2021.g.¬† 9.2.¬†MBE¬†zadrŇĺavao¬†pravo¬†naknadne¬†izmjene¬†Opńáih¬†uvjeta.¬†Opńái¬†uvjeti¬†primjenjivati¬†ńáe¬†se¬†i¬†na¬†ugovorne¬†odnose¬†zapońćete¬†prije¬†stupanja¬†na¬†snagu¬†izmijenjene¬†verzije¬†Opńáih¬†uvjeta,¬†ako¬†Naruńćitelj¬†u¬†roku¬†od¬†15¬†dana¬†od¬†dana¬†njihove¬†objave¬†ne¬†obavijesti¬†MBE¬†pisanim¬†putem¬†da¬†ne¬†prihvańáa¬†izmjene¬†i¬†dopune¬†Opńáih¬†uvjeta.¬†U¬†sluńćaju¬†dostave¬†izjave¬†o¬†neprihvańáanju¬†izmijenjenih¬†Opńáih¬†uvjeta¬†na¬†postojeńái¬†ugovorni¬†odnos,¬†MBE¬†ima¬†pravo¬†otkazati¬†postojeńái¬†ugovorni¬†odnos¬†dostavom¬†obavijesti¬†Naruńćitelju.¬†