Mikrologistika

Zatraži ponudu
Pronađite najbliži MBE centar

Mikrologistika / fulfillment kao skup rješenja za komplicirane izazove

Zahvaljujući sveobuhvatnim i fleksibilnim rješenjima za ispunjenje (fulfillment) , MBE je idealan partner za obradu vaše robe duž cijelog logističkog lanca. MBE vas podržava i obrađuje kako pojedinačne procese tako i kompletnu logistiku skladištenja i distribucije. MBE pojedinačno sastavlja željeni proizvod, profesionalno ga pakira, dodaje tiskarske ili promotivne materijale i priprema transportne dokumente za otpremu – prema Vašim željama. MBE je idealno rješenje za fulfillment vašeg web shopa.               

Uvoz

S Mail Boxes Etc. vaše poslovanje nema granica. Uvoz robe iz više od 170 zemalja diljem svijeta uz pripremu uvozne i carinske dokumentacije.

Skladištenje

Od prijema robe i kontrole količine do preuzimanja zaliha, pakiranja i povrata, MBE preuzima sve zadatke skladištenja vaše robe.

Pakiranje

Klasično pakiranje u transportnu ambalažu ili dodatna zaštita vaših proizvoda posebnim materijalima za pakiranje.

Distribucija

Priprema za otpremu, manipulacija paketom, economy ili express dostava te naknadno praćenje i briga o pošiljci uz izvještavanje korisnika.

MBE usluga mikrologistike (fulfillment) namjenjena je svima koji žele povezati više naših usluga ili onima za koje ćemo rado osmisliti potpuno novo rješenje, sukladno konkretnim problemima. Prijem robe kod vaših dobavljača, prijevoz do skladišta, istovar i skladištenje, dorada, deklariranje, prepakiranje, komisioniranje, slaganje robe u transportna pakiranja, označavanje, prirpema za otpremu, vođenje evidencija, utovar te dostava na odredište – samo su dio usluga koje kombiniramo, kako bi pronašli optimalno rješenje za vas.              

Organizirali ste nagradnu igru i imate desetak raznih vrsti proizvoda koje morate slati tjednim dobitnicima? Mi odradimo sve!

Imate promo gadgete koje dijelite vašim kupcima i poslovnim partnerima, ali zauzimaju vam previše mjesta u uredu? Prijem paleta, skladištenje i izdavanje vašim komercijalistima ili slanje vašim partnerima – prepustite nama. Trebate sklopiti neki proizvod od par dijelova koji dolaze s različitih strana, od različitih dobavljača?

MBE će zaprimiti svaku pojedinačnu pošiljku, izvjestiti vas o tome, sklopiti finalni proizvod i poslati ga kada i kome vi to odredite. Dobri ste u online marketingu i vaš web shop radi super, ali mrzite kutije, pakiranje, povrate i inventure? Mi ćemo odraditi fulfillment i logistiku, a vi se posvetite onom što volite i u čemu ste najbolji!

Saznajte više o našoj usluzi Mikrologistike osobno u jednom od Vama najbližih MBE centara. Ili nas nazovite ili kontaktirajte online odmah.

Opći uvjeti poslovanja za usluge mikrologistike
1. Predmet i područje primjene Općih uvjeta  1.1. Tekst ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuje se u radu trgovačkog društva MBE Adriatic d.o.o., Zagreb, Puževa 11, OIB: 64386903048, kao i svih drugih trgovačkih društava koji na području Republike Hrvatske pružaju usluge franšize MAIL BOXES ETC. temeljem sklopljenog ugovora s MBE Adriatic d.o.o. Nadalje u tekstu se sva navedena trgovačka društva zajedno nazivaju MBE. Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između MBE kao davatelja usluga i naručitelja usluga grafičkog dizajna i tiska iz točke 1.2. ovih Općih uvjeta (dalje u tekstu: Naručitelj).  1.2. Predmet ovih Općih uvjeta jesu usluge mikrologistike koje mogu uključivati sljedeće usluge, i to:  • usluge skladištenja (prijem i kontrola robe na prijemu u skladište, istovar robe, skladištenje robe, slaganje robe na police i upravljanje robom unutar skladišta; vođenje evidencije o stanju zaliha u WMS-u (Warehouse Management System), slanje izvještaja o stanju zaliha, usluge priprema robe za slanje i adresiranje paketa s naljepnicama od kurira);  • usluge slanja i dostave robe;  • slanje izvještaja o isporukama;  • slanje tracking numbera;  • isplata C.O.D.-a (Cash on delivery service) • zaprimanje povrata  1.3. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve poslovne i ugovorne odnose između MBE i Naručitelja kojima je ugovoreno pružanje usluga mikrologistike. U slučaju odstupanja i/ili neslaganja između određene odredbe ovih Općih uvjeta i neke posebne odredbe utvrđene između MBE i Naručitelja u pisanom obliku, prednost u primjeni će imati posebna odredba utvrđena u pisanom obliku, izuzev utvrđenja po pitanju odgovornosti za štetu gdje će prednost imati odredbe ovih Općih uvjeta.  2. Ugovaranje Usluga  2.1. Naručitelj Usluge može biti fizička poslovno sposobna osoba koja obavlja poslovnu djelatnost ili pravna osoba.  2.2. Ugovorni odnos može nastati sklapanjem pisanog ugovora ili pak prihvatom ponude. U pravilu će MBE kroz tekst ugovora i/ili ponude specificirati koja je točno usluga ugovorena, cijenu, po potrebi i rok isporuke i druge elemente suradnje. U slučaju da neki od prethodno navedenih elemenata nije utvrđen ugovorom, primjenjuju se odredbe ovih Općih uvjeta.  3. Usluga skladištenja  3.1. Usluga skladištenja može uključivati sljedeće usluge, i to: prijem i kontrola robe na prijemu u skladište, istovar robe, skladištenje robe, slaganje robe na police i upravljanje robom unutar skladišta; vođenje evidencije o stanju zaliha u WMS-u (Warehouse Management System), slanje izvještaja o stanju zaliha, usluge priprema robe za slanje i adresiranje paketa s naljepnicama od kurira.  3.2. Naručitelj i/ili ovlaštena osoba od strane Naručitelja je dužan prilikom predaje robe dati sve potrebne informacije o robi i izjaviti kolika je njena vrijednost.   3.3. MBE nije dužan primiti na skladište robu koju ne prati odgovarajuća otpremnica i/ili druga dokumentacija po kojoj bi MBE mogao napraviti kvalitetnu kontrolu ulaska robe u skladište. U slučaju izostanka navedene dokumentacije, MBE će odbiti zaprimiti robu, te o istome obavijestiti Naručitelja. Tek po primitku uredne otpremnice odnosno dokumentacije koja omogućava kontrolu ulaza robe, MBE će pristupiti prihvatu robe na ulazu u skladište. MBE ne odgovara za nastanak bilo kakve štete po osnovi obijanja zaprimanja robe u opisanoj situaciji, a sve iz razloga što dostava dokumentacije predstavlja obvezu Naručitelja.  3.4. MBE je dužan prilikom primitka robe od Naručitelja i/ili ovlaštenih osoba od strane Naručitelja kontrolirati robu po stanju otpremnice i/ili druge dokumentacije (količinu, stanje robe, eventualne nedostatke, neispravnu ambalažu), te će u slučaju nedostataka u količini i/ili stanju robe odmah reklamirati nedostatke, te odbiti potpisati otpremnicu i nastavno će zahtijevati korekciju otpremnice do usklađenja sa stvarnim stanjem.  3.5. Naručitelj je dužan osigurati da je roba predana MBE ispravno pakirana, te nedvosmisleno označena, a sve kako bi MBE mogao pravilno razumjeti, ispravno zaprimiti i isporučivati nadalje robu. Isto se odnosi na označavanje transportnih pakiranja i pojedinačnih komada robe. Ako su oznake na rob nedovoljne i/ili na bilo koji način zbunjujuće i/ili otežavaju ispravno obavljanje usluge, MBE će Naručitelju predložiti način kako poboljšati i/ili uskladiti označavanje, a sve kako bi se izbjegle pogreške. MBE ima pravo odbiti nalog za prijem ili isporuku robe koja nije na navedeni način označena ili pak ima pravo provesti označavanje spornih artikala robe na teret i trošak  Naručitelja.  3.6. MBE će nakon kontrole robe kod koje je sve uredno napraviti istovar i zaprimiti robu na skladište.   3.7. MBE će u vlastitoj organizaciji nadalje slagati robu na police i upravljati robom unutar skladišta, voditi  evidencije o stanju zaliha u WMS-u (Warehouse Management System), te na pisani zahtjev Naručitelja slati izvještaja o stanju zaliha.  3.8. MBE je dužan osigurati robu od uobičajenih rizika (potres, požar, poplava, izljev vode, provalna krađa) samo ako je tako ugovoreno u sadržaju posebnog pisanog ugovora i/ili tekstu prihvaćene ponude. MBE u navedenom slučaju odgovara samo do visine štete koju pokriva osiguravajuće društvo. Ako Naručitelj ne bi bio zadovoljan visinom ugovorenih iznosa, premija ili troškom osiguranja, ima pravo sam zaključiti policu s izabranim osiguravajućim društvom, a o kojem  postupanju je u navedenom slučaju dužan pisano obavijesti MBE.  3.9. MBE ne odgovara za štetu na uskladištenoj robi u slučaju više sile, radnje treće osobe, krivnje Naručitelja i/ili ovlaštenih osoba Naručitelja koje predaju robu na skladište u ime i za račun Naručitelja, mana ili prirodnih svojstava robe, te neispravne ambalaže. Navedeni slučajevi predstavljaju izuzeće od odgovornosti za štetu. Naknada štete koju je MBE dužan platiti zbog propasti, umanjenja ili oštećenja robe od njezina primitka do predaje ii/ili otpreme ne može prijeći stvarnu vrijednost robe, osim ako je štetu prouzročio namjerno ili krajnjom nepažnjom.  4.Slanje i dostava robe  4.1. MBE će sve isporuke obavljati isključivo po nalogu Naručitelja koji je dužan osigurati da takvi nalozi budu jasni i nedvosmisleni u pogledu tipa i vrste robe, primatelja, načina slanja, te vremena isporuke.  MBE će pripremiti robu za slanje i adresiranje s potrebnim podacima za dostavu.  4.2. Narudžbe zaprimljene radnim danom do 12,00 sati (slovima: dvanaest) sati obrađuju se istog dana, dok se narudžbe zaprimljene nakon 12 (slovima: dvanaest) sati i/ili zaprimljene u neradni dan obrađuju prvi sljedeći radni dan.  4.3. Dostavu je moguće obaviti u Economy varijanti (dostava unutar 72 sata) ili Express varijanti (dostava unutar 24 sata).   4.4. MBE će Naručitelju na zahtjev istoga dostaviti izvještaj o izvršenim isporukama.  4.5. MBE surađuje s nizom kurirskih službi koje u pravilu samostalno odabire, no u slučaju da Naručitelj inzistira na određenom kuriru, dužan je o tome posebno pisano obavijestiti MBE.   4.6. MBE će uložiti najveći mogući napor kako bi svoje usluge obavio pravovremeno, no isti ne može utjecati na rad kurira.  U slučaju nastupa nekog događaja više sile, koji onemogućuje MBE da svoju obvezu ispuni u ugovorenom roku, ili zbog kojeg se izvršenje ugovornih obveza MBE ne može s pravom očekivati, MBE će o tome obavijestiti Naručitelja. Nastupom više sile svi ugovoreni rokovi prestaju teći dok se smetnja ne ukloni ili ne prestane događaj više sile. U slučaju raskida ugovora zbog više sile, MBE ima pravo na naknadu razmjernog dijela naknade (cijene) za do tada dokazano izvršene usluge. Bilo kakva potraživanja Naručitelja na ime naknade štete u slučaju raskida ugovora zbog okolnosti više sile su isključena. U slučaju kašnjenja i/ili drugih nedostataka u obavljanju kurirskih usluga, MBE upućuje Naručitelja za navedeno se obratiti direktno kuriru koji obavlja određenu dostavu. U tu svrhu, MBE će Naručitelju omogućiti na zahtjev istoga slanje slanje tracking numbera kako bi Naručitelj mogao imati potpuni uvid u dostavu i način dostave robe.  4.7. MBE će unutar roka od tjedan dana izvršiti na račun Naručitelja sve uplate koje je zaprimio od pojedinog kurira, a uplate se odnose na kupce Naručitelja i isporučenu robu  4.8. MBE će za potrebe Naručitelja, ako kupac robe želi izvršiti povrat robe, na skladištu uredno izvršiti prijem vraćene robe.  5. Cijena i način plaćanja  5.1. Cijene su u pravilu definirane konkretnim ugovorom i/ili Ponudom i/ili Cjenikom MBE.    5.2. U slučaju naknadnih izmijenjenih zahtjeva Naručitelja koji nisu prvotno ugovoreni ili nastupa naknadnih okolnosti koje utječu na visine cijene, MBE zadržava pravo dostave ponude za dodatne odnosno naknadno nastel troškove.   5.3. Naručitelj je dužan izvršiti plaćanje u roku određenom od strane MBE.  5.4. MBE ima založno pravo na robi za sve tražbine nastale u poslovnom odnosu s Naručiteljem.  6.Trajanje i otkaz ugovora  6.1. Ugovorni odnos se sklapa u pravilu na neodređeno vrijeme ako se radi o sukcesivnim uslugama, odnosno na određeno vrijeme ako se radi o pojedinoj usluzi i tada ugovorni odnos traje do izvršenja usluge. U slučaju da MBE imaju namjeru utvrditi drukčije elemente trajanja ugovornog odnosa, o istome će se posebno pisano dogovoriti.  6.2. MBE ima pravo raskinuti ugovorni odnos uvijek u slučaju povrede od strane Naručitelja. MBE ima pravo raskida ugovornog odnosa u bilo kojem trenutku bez navođenja posebnih razloga uz poštivanje otkaznog roka od 15 dana. Obavijest o raskidu mora biti poslana na dokaziv način.  6.3. Naručitelj je dužan po prestanku ugovornog odnosa preuzeti robu, a ako isto ne učini ni u naknadnom roku koji mu odredbi MBE, MBE zadržava pravo robu prodati. O namjeri prodaje će MBE obavijesti Naručitelja prilikom ostavljanja naknadnog roka radi preuzimanja robe.    7. Obrada osobnih podataka  7.1. MBE će u svrhu izvršenja ugovorene usluge zatražiti od Naručitelja samo one osobne podatke koji su istome prijeko potrebni u svrhu pružanja ugovorene usluge.   7.2. Za sve detalje vezano na obradu osobnih podataka Naručitelj se može obratiti MBE na kontakt podatke navede na web stranici www.mbe.hr, a na kojoj se ujedno nalaze i detaljno objašnjena Izjava o privatnosti.    8. Rješavanje sporova  8.1. Za sve sporove koji bi mogli proizići iz ugovornih odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, MBE i Naručitelj će nastojati pronaći mirno rješenje.  Ako sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog materijalnog prava.  9.Završne odredbe  9.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od dana 26.05.2021.g.  9.2. MBE zadržavao pravo naknadne izmjene Općih uvjeta. Opći uvjeti primjenjivati će se i na ugovorne odnose započete prije stupanja na snagu izmijenjene verzije Općih uvjeta, ako Naručitelj u roku od 15 dana od dana njihove objave ne obavijesti MBE pisanim putem da ne prihvaća izmjene i dopune Općih uvjeta. U slučaju dostave izjave o neprihvaćanju izmijenjenih Općih uvjeta na postojeći ugovorni odnos, MBE ima pravo otkazati postojeći ugovorni odnos dostavom obavijesti Naručitelju.