Pakiranje & Dostava

ZatraŇĺi ponudu

Find the nearest Mail Boxes Etc.

Find near me

Nacionalna dostava

Dostave po Europi

Dostave po svijetu

Mikrologistika

Paletna dostava

Pakiranje

Brza dostava po cijeloj Hrvatskoj!

Trebate spakirati skupu i veliku uokvirenu sliku koju Ň°aljete u Englesku? Nije problem ‚Äď javite se! pakiranje

Imate potrebu za promo pakiranjem novog vina koje Ň°aljete barovima i restoranima ? MBE vam moŇĺe odraditi sve, od preuzimanja palete u vinariji, izrade kutije po mjeri, tiskanja promo materijala koji ide u paket, pakiranja i zaŇ°tite, kako bi vaŇ°e vino pio korisnik ,a ne okolni paketi u kombiju dostavljańća. Svaku bocu paŇĺljivo ńáemo zaŇ°titi, pakirati, opremiti promo materijalom po VaŇ°oj Ňĺelji, spremiti u kutije, adresirati i dostaviti do Ňĺeljenog odrediŇ°ta.

Imate puno paketa koje Ň°aljete svaki dan? Niste zadovoljni vremenom prikupa vaŇ°eg dosadaŇ°njeg kurira ? PreviŇ°e vremena vam oduzima sortiranje paketa, izrada i postava naljepnica s adresama ? Desi Vam se da i nakon Ň°to je kurir pokupio pakete iskrsne joŇ° poneki paket kojeg treba hitno poslati ? MBE je upravo idealno rjeŇ°enje za takve probleme. Kontaktirajte nas na dostava@mbe.hr i zakaŇĺite sastanak s MBE prodajnim predstavnikom koji ńáe sloŇĺiti ponudu baŇ° za Vas!

Profesionalno pakiranje bez muke

VaŇ° ugovor mora biti sutra ujutro u Americi? MoŇĺe! Nazovite MBE centar!

Vlasnik ste uspjeŇ°ne WEB trgovine ali se muńćite sa vońĎenjem skladiŇ°ta proizvoda, pakiranjem, otpremom? Korisnici vas zovu kad im roba kasni? Ili jednostavno Ňĺelite viŇ°e vremena kako bi se posvetili onom Ň°to volite ili onom u ńćemu ste najbolji? MBE preuzima kompletnu mikrologistiku i brine o svim aspektima vaŇ°eg robnog poslovanja. Posvetite se prodaji i marketingu, a ostavite brigu o dosadnim stvarima nama! MBE moŇĺe skladiŇ°titi vaŇ°e proizvode, izdavati ih, pakirati i slati korisnicima, po vaŇ°em nalogu, primati povrate (znamo da ih ne volite) te voditi kompletne robne i skladiŇ°ne evidencije. No, najljepŇ°e od svega je Ň°to moŇĺemo odgovarati na sva pitanja pitanja vaŇ°ih korisnika vezana za dostavu, a naŇ° kontakt moŇĺete staviti i na VaŇ°u web stranicu, kako bi vas potpuno rasteretili.

Trebate hitno kutiju rezervnih dijelova iz Francuske? MBE to rjeŇ°ava za vas, dovoljan je samo jedan poziv ili mail na dostava@mbe.hr i poŇ°iljka ńáe krenuti prema vama.

ŇĹelite uvesti paletu robe iz Turske? MBE ńáe organizirati prijevoz i rjeŇ°iti dokumentaciju, te organizirati uvozno carinjenje.

ŇĹelite zaprimiti poŇ°iljke van VaŇ°eg radnog vremena? MBE centar je pravo mjesto za to. PoŇ°iljke moŇĺete preuzeti sljedeńái radni dan, moŇĺemo vam dostaviti poŇ°iljke u ured ili ih preusmjeriti po vaŇ°oj Ňĺelji.

Trebate uslugu dropshippinga? MBE moŇĺe preuzeti poŇ°iljku vaŇ°eg dobavljańća, prepakirati je, opremiti vaŇ°im oznakama, uputama ili promo materijalom te je poslati vaŇ°em kupcu. VaŇ° kupac ne mora nikad saznati kako roba nikad fizińćki nije bila kod vas niti tko je vaŇ° dobavljańć. Dropshipping je usluga u kojoj prodavatelj ne drŇĺi robu na skladiŇ°tu, veńá se po prijemu narudŇĺbe kupca, roba naruńćuje od dobavljańća i isporuńćuje direktno kupcu.

Our customer support will help you to pack and ship

Potpunu brigu o VaŇ°em paketu preuzimamo mi

MBE Adriatic niti partneri u sklopu MBE FranŇ°ize nisu pruŇĺatelji poŇ°tanskih usluga sukladno Zakonu o poŇ°tanskim uslugama (NN 144/2012, 153/2013, 78/2015), veńá konsolidiraju poŇ°iljke u cilju predaje istih davateljima poŇ°tanskih i kurirskih usluga.

Opńái uvjeti poslovanja za slanje poŇ°iljke
Pravila¬†poslovanja:¬† Tekst¬†ovih¬†Opńáih¬†uvjeta¬†poslovanja¬†primjenjuje¬†se¬†u¬†radu¬†trgovańćkog¬†druŇ°tva¬†MBE¬†Adriatic¬†d.o.o.,¬†Zagreb, PuŇĺeva¬†11,¬†OIB:¬†64386903048,¬†kao¬†i¬†svih¬†drugih¬†trgovańćkih¬†druŇ°tava¬†koji¬†na¬†podruńćju¬†Republike¬†Hrvatske¬†pruŇĺaju¬†usluge¬†franŇ°ize MAIL¬†BOXES¬†ETC.¬†temeljem¬†sklopljenog¬†ugovora¬†s¬†MBE¬†Adriatic¬†d.o.o.¬†Nadalje¬†u¬†tekstu¬†se¬†sva¬†navedena¬†trgovańćka¬†druŇ°tva zajedno¬†nazivaju¬†MBE.¬† MBE¬†napominje¬†da¬†se¬†ovi¬†Opńái¬†uvjeti¬†poslovanja¬†primjenjuju¬†na¬†sve¬†poŇ°iljatelje¬†koji¬†koriste¬†uslugu¬†slanja¬†poŇ°iljke,¬†i¬†to¬†kako¬†na¬†one¬†poŇ°iljatelje¬†koji¬†ispune¬†Obrazac¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke,¬†tako¬†i¬†na¬†sve¬†one¬†poŇ°iljatelje¬†koji¬†koriste¬†uslugu¬†slanja¬†poŇ°iljke,¬†a¬†koji¬†pritom¬†ne¬†ispune¬†predvińĎeni¬†Obrazac¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke.¬†Usluga¬†slanja¬†poŇ°iljke¬†moŇĺe¬†biti samostalna¬†usluga¬†ili¬†pak¬†moŇĺe¬†biti¬†dio¬†Ň°ireg¬†spektra¬†usluga¬†koje¬†MBE¬†pruŇĺa¬†poŇ°iljatelju. PoŇ°iljatelj¬†ispunjavanjem¬†Obrasca¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke¬†i/ili¬†izdavanjem¬†pisane¬†i/ili¬†usmene¬†upute i potrebnih¬†podataka¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke¬†daje¬†suglasnost¬†MBE¬†za¬†manipulaciju¬†poŇ°iljkama¬†koje¬†Ň°alje¬†na¬†odrediŇ°te¬†unutar i izvan¬†Republike¬†Hrvatske.¬† MBE¬†djeluje¬†kao¬†konsolidator¬†poŇ°iljki¬†poŇ°iljatelja,¬†Ň°to¬†moŇĺe¬†ukljuńćivati¬†preuzimanje¬†poŇ°iljki,¬†pakiranje,¬†odabir¬†kurira¬†i/ili¬†prijevoznika,¬†te¬†predaju¬†poŇ°iljki¬†istome,¬†ispunjavanje¬†prijevoznice¬†(i¬†svih¬†ostalih¬†dokumenata¬†potrebnih¬†za¬†urednu¬†isporuku),¬†komunikaciju¬†vezano¬†za¬†statuse¬†isporuke¬†poŇ°iljki,¬†prańáenje¬†pouzeńáa¬†i¬†prosljeńĎivanje¬†istog¬†na¬†rańćun¬†poŇ°iljatelja,¬†prijem¬†povrata,¬†povrat¬†dokumentacije¬†ovjerene¬†od¬†strane¬†primatelja. U¬†okviru¬†ispunjenja¬†usluge¬†specificirane¬†u¬†Obrascu¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljki¬†odnosno¬†za¬†ispunjene¬†usluge¬†slanja¬†poŇ°iljke¬†MBE¬†koristi¬†usluge¬†treńáih¬†strana¬†registriranih¬†sukladno¬†Zakonu¬†o¬†poŇ°tanskim¬†uslugama¬†(NN¬†144/12,¬†153/13¬†i¬†78/15)¬†i¬†ostalim¬†propisima¬†koji¬†se¬†primjenjuju¬†na¬†prijevoz¬†robe,¬†paketnu¬†distribuciju¬†i¬†poŇ°tanske¬†usluge¬†(dalje¬†u¬†tekstu:¬†kuriri). PoŇ°iljatelj¬†u¬†svakom¬†trenutku,¬†ima¬†pravo¬†uvida¬†u¬†status¬†svake¬†poslane¬†poŇ°iljke,¬†Ň°to¬†ukljuńćuje¬†i¬†sve¬†informacije¬†o¬†kuririma¬†kojima¬†je¬†MBE¬†povjerio¬†svaku¬†pojedinu¬†poŇ°iljku.¬†Takvu¬†informaciju¬†na¬†zahtjev¬†klijenta,¬†MBE¬†ńáe¬†dati¬†u¬†najkrańáem¬†roku,¬†istim¬†putem¬†kojim¬†je¬†zahtjev¬†prema¬†njemu¬†i¬†stigao¬†od¬†poŇ°iljatelja.¬† PoŇ°iljatelj¬†ima¬†pravo¬†naloŇĺiti¬†MBE¬†izbor¬†odreńĎenog¬†kurira¬†za¬†jednu¬†ili¬†sve¬†poŇ°iljke¬†ili¬†ogranińćiti¬†suradnju¬†s¬†nekim¬†od¬†kurira,¬†bez¬†navońĎenja¬†posebnog¬†razloga.¬†Ako¬†poŇ°iljatelj¬†nije¬†posebno¬†specificirao¬†navedeno,¬†smatra¬†se¬†da¬†je¬†ovlastio¬†MBE¬†da¬†pronańĎe¬†najbolji¬†nańćin¬†za¬†izvrŇ°enje¬†naloga.¬†PoŇ°iljatelju¬†se¬†izrińćito¬†daje¬†na¬†znanje¬†da¬†MBE¬†ne¬†obavlja¬†kurirske¬†usluge,¬†nego¬†za¬†uslugu¬†isporuke¬†i¬†dostave¬†poŇ°iljke¬†koristi¬†usluge¬†kurira.¬†Isto¬†je¬†narońćito¬†vaŇĺno¬†u¬†sluńćaju¬†da¬†dońĎe¬†do¬†bilo¬†kojeg¬†problema¬†i/ili¬†poteŇ°końáe¬†u¬†vezi¬†sa¬†isporukom¬†same¬†poŇ°iljke,¬†u¬†kojoj¬†situaciji¬†je¬†poŇ°iljatelj¬†duŇĺan¬† slijediti¬†pravila¬†opńáih¬†uvjeta¬†kurirskih¬†sluŇĺbi,¬†kao¬†i¬†kontaktirati¬†kurire¬†radi¬†iznoŇ°enja¬†reklamacije,¬†odnosno¬†otklanjanja¬†problema¬†i/ili¬†poteŇ°końáa.¬† Slijedom¬†navedenoga,¬†niŇĺe¬†u¬†tekstu¬†sadrŇĺani¬†su¬†podaci¬†iz¬†kojih¬†su¬†razvidni¬†opńái¬†uvjeti¬†pojedinih¬†kurirskih¬†sluŇĺbi,¬†i¬†to:¬† GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o. www.gls-group.eu/HR/hr/odredbe-uvjeti OVERSEAS TRADE CO. LTD. d.o.o. www.overseas.hr/Media/Default/images/OP%C4%86I__UVJETI__POSLOVANJA%202020.pdf HP-Hrvatska poŇ°ta d.d. www.posta.hr/UserDocsImages/posta/Dokumenti/Opci_uvjeti_za_obavljanje_univerzalnih_usluga_2017_01_01.pdf In Time d.o.o. (FedEx Express) www.in-time.hr/wp-content/uploads/2018/06/Politika-sustava-upravljanja-osobnim-podacima.pdf UPS Hrvatska www.upscontentcentre.com/file/croatia/HRtermsandconditions.pdf Insako logistika d.o.o. (Login) www.log-in.hr/opci-uvjeti DHL International d.o.o. www.mydhl.express.dhl/hr/hr/legal/terms-and-conditions.html ¬† PoŇ°iljatelj¬†razumije¬†da¬†MBE¬†posluje¬†na¬†nańćin¬†da¬†sve¬†usluge¬†pruŇĺa¬†usluge¬†po¬†principu¬†''best¬†effort'',¬†Ň°to¬†znańći¬†da¬†ńáe¬†MBE,¬†u¬†okviru¬†svoje¬†nadleŇĺnosti,¬†i¬†sukladno¬†prethodno¬†navedenim¬†izuzecima,¬†poduzeti¬†sve¬†poduzeti¬†sve¬†mjere¬†kako¬†bi¬†poŇ°iljatelju¬†osigurao¬†ispunjenje¬†njegovog¬†zahtjeva¬†u¬†potpunosti¬†i¬†na¬†vrijeme.¬† ¬† Ogranińćenje¬†i/ili¬†iskljuńćenje¬†odgovornosti:¬† MBE¬†nije¬†pruŇĺatelj¬†poŇ°tanskih¬†usluga¬†sukladno¬†Zakonu¬†o¬†poŇ°tanskim¬†uslugama¬†(NN¬†144/2012,¬†153/2013,¬†78/2015,¬†110/2019),¬†veńᬆposrednik¬†koji¬†konsolidira¬†poŇ°iljke¬†u¬†cilju¬†predaje¬†poŇ°iljki¬†kuririma,¬†koji¬†dalje¬†izvrŇ°avaju¬†dostavu¬†poŇ°iljki¬†na¬†zadanu¬†adresu.¬† U¬†nadleŇĺnosti¬†MBE¬†je¬†da¬†brine¬†o¬†zaprimanju¬†poŇ°iljaka¬†od¬†strane¬†poŇ°iljatelja,¬†te¬†da¬†iste¬†poŇ°iljke,¬†u¬†skladu¬†sa¬†podacima¬†koje¬†je¬†poŇ°iljatelj¬†uńćinio¬†dostupnima¬†ispunom¬†Obrasca¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke¬†odnosno¬†navońĎenjem¬†istih¬†zaposleniku¬†MBE,¬†dalje¬†razvrstava¬†odnosno¬†predaje¬†predvińĎenom¬†izvrŇ°itelju¬†kurirskih¬†i¬†poŇ°tanskih¬†usluga.¬†MBE,¬†kao¬†posrednik¬†u¬†slanju¬†poŇ°iljaka,¬†iskljuńćuje¬†odgovornost¬†za¬†Ň°tetu¬†koja¬†na¬†bilo¬†koji¬†nańćin¬†moŇĺe¬†nastati,¬†ili¬†je¬†na¬†bilo¬†koji¬†nańćin¬†vezana¬†za¬†greŇ°ke¬†ili¬†propuste¬†u¬†postupku¬†dostave¬†izvrŇ°itelja¬†kurirskih¬†odnosno¬†poŇ°tanskih¬†usluga.¬† MBE,¬†kao¬†posrednik¬†u¬†slanju¬†poŇ°iljaka,¬†iskljuńćuje¬†odgovornost¬†za¬†bilo¬†kakav¬†gubitak¬†ili¬†Ň°tetu¬†poŇ°iljatelja,¬†nastalu¬†na¬†poŇ°iljci¬†nakon¬†predaje¬†poŇ°iljke¬†kurirskoj¬†sluŇĺbi¬†koja¬†je¬†istu¬†kao¬†izvrŇ°itelj¬†preuzela¬†radi¬†dostave¬†na¬†zadanu¬†adresu.¬† U¬†sluńćaju¬†gubitka,¬†odnosno¬†oŇ°teńáenja¬†poŇ°iljke,¬†ili¬†bilo¬†kakve¬†druge¬†Ň°tete¬†nastale¬†poŇ°iljatelju,¬†a¬†u¬†vezi¬†propustom¬†kurirske¬†sluŇĺbe¬†koja¬†je¬†poŇ°iljku¬†preuzela,¬†poŇ°iljatelj¬†je¬†duŇĺan¬†obratiti¬†se¬†kurirskoj¬†sluŇĺbi¬†koja¬†je¬†poŇ°iljku¬†preuzela¬†od¬†MBE¬†radi¬†dostave¬†na¬†zadanu¬†adresu.¬† ¬† Pravila¬†o¬†zaŇ°titi¬†privatnosti:¬† U¬†kontekstu¬†stupanja¬†na¬†snagu¬†Opńáe¬†uredbe¬†o¬†zaŇ°titi¬†podataka¬†(dalje¬†u¬†tekstu:¬†GDPR)¬†poŇ°iljatelj¬†se¬†ima¬†smatrati¬†ispitanikom,¬†dok¬†se¬†MBE¬†ima¬†smatrati,¬†u¬†odnosu¬†na¬†osobne¬†podatke¬†koje¬†obrańĎuje¬†u¬†ime¬†i¬†za¬†rańćun,¬†te¬†po¬†nalogu¬†poŇ°iljatelja,¬†voditeljem¬†obrade¬†tih¬†istih¬†osobnih¬†podataka.¬†U¬†svrhu¬†izvrŇ°avanja¬†dogovorenih¬†usluga,¬†voditelj¬†obrade¬†ńáe¬†povremeno¬†obavljati¬†sljedeńáe¬†radnje¬†obrade¬†osobnih¬†podataka,¬†i¬†to:¬† ‚Äʬ†uvid¬†u¬†osobne¬†podatke,¬† ‚Äʬ†preuzimanje¬†i¬†pohrana¬†osobnih¬†podataka,¬† ‚Äʬ†uporaba¬†osobnih¬†podataka,¬† ‚Äʬ†otkrivanje¬†prijenosom¬† ‚Äʬ†brisanje¬†osobnih¬†podataka.¬† ¬† Voditelj¬†obrade¬†ustupa¬†svojim¬†ugovornim¬†partnerima¬†-¬†kuririma¬†osobne¬†podatke¬†navedene¬†u¬†obrascu¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke¬†odnosno¬†osobne¬†podatke¬†koje¬†je¬†poŇ°iljatelj¬†kao¬†potrebne¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke¬†naveo¬†zaposleniku¬†MBE,¬†a¬†sve¬†kako¬†bi¬†se¬†izvrŇ°ila¬†dogovorena¬†usluga¬†izmeńĎu¬†poŇ°iljatelja¬†i¬†MBE,¬†a¬†s¬†kojim¬†postupanjem¬†je¬†poŇ°iljatelj¬†suglasan.¬†Ugovorni¬†partner¬†smije¬†vrŇ°iti¬†obradu¬†podataka¬†samo¬†u¬†svrhu¬†isporuke¬†dogovorene¬†usluge.¬†Svi¬†detalji¬†vezano¬†na¬†obradu¬†osobnih¬†podataka¬†dostupni¬†su¬†na¬†web¬†stranici:¬†https://www.mbe.hr/privacy-policy¬† Primjena:¬† Ovi¬†Opńái¬†uvjeti¬†primjenjuju¬†se¬†od¬†dana¬†26.05.2021.g.¬†MBE¬†zadrŇĺavao¬†pravo¬†naknadne¬†izmjene¬†Opńáih¬†uvjeta.¬†Opńái¬†uvjeti primjenjivati¬†ńáe¬†se¬†i¬†na¬†ugovorne¬†odnose¬†zapońćete¬†prije¬†stupanja¬†na¬†snagu¬†izmijenjene¬†verzije¬†Opńáih¬†uvjeta,¬†ako¬†Naruńćitelj¬†u¬†roku¬†od¬†15¬†dana¬†od¬†dana¬†njihove¬†objave¬†ne¬†obavijesti¬†MBE¬†pisanim¬†putem¬†da¬†ne¬†prihvańáa¬†izmjene¬†i¬†dopune¬†Opńáih¬†uvjeta.¬†U¬†sluńćaju¬†dostave¬†izjave¬†o¬†neprihvańáanju¬†izmijenjenih¬†Opńáih¬†uvjeta¬†na¬†postojeńái¬†ugovorni¬†odnos,¬†MBE¬†ima¬†pravo¬†otkazati¬†postojeńái¬†ugovorni¬†odnos¬†dostavom¬†obavijesti¬†Naruńćitelju.¬†¬†