Pakiranje & Dostava

ZatraŇĺi ponudu

PronańĎite najbliŇĺi MBE centar

Pogledaj u mojoj blizini

Nacionalna dostava

Dostave po Europi

Dostave po svijetu

Mikrologistika

Paletna dostava

Pakiranje

Brza dostava po cijeloj Hrvatskoj!

Trebate spakirati skupu i veliku uokvirenu sliku koju Ň°aljete u Englesku? Nije problem ‚Äď javite se! pakiranje

Imate potrebu za promo pakiranjem novog vina koje Ň°aljete barovima i restoranima ? MBE vam moŇĺe odraditi sve, od preuzimanja palete u vinariji, izrade kutije po mjeri, tiskanja promo materijala koji ide u paket, pakiranja i zaŇ°tite, kako bi vaŇ°e vino pio korisnik ,a ne okolni paketi u kombiju dostavljańća. Svaku bocu paŇĺljivo ńáemo zaŇ°titi, pakirati, opremiti promo materijalom po VaŇ°oj Ňĺelji, spremiti u kutije, adresirati i dostaviti do Ňĺeljenog odrediŇ°ta.

Imate puno paketa koje Ň°aljete svaki dan? Niste zadovoljni vremenom prikupa vaŇ°eg dosadaŇ°njeg kurira ? PreviŇ°e vremena vam oduzima sortiranje paketa, izrada i postava naljepnica s adresama ? Desi Vam se da i nakon Ň°to je kurir pokupio pakete iskrsne joŇ° poneki paket kojeg treba hitno poslati ? MBE je upravo idealno rjeŇ°enje za takve probleme. Kontaktirajte nas na dostava@mbe.hr i zakaŇĺite sastanak s MBE prodajnim predstavnikom koji ńáe sloŇĺiti ponudu baŇ° za Vas!

Profesionalno pakiranje bez muke

VaŇ° ugovor mora biti sutra ujutro u Americi? MoŇĺe! Nazovite MBE centar!

Vlasnik ste uspjeŇ°ne WEB trgovine ali se muńćite sa vońĎenjem skladiŇ°ta proizvoda, pakiranjem, otpremom? Korisnici vas zovu kad im roba kasni? Ili jednostavno Ňĺelite viŇ°e vremena kako bi se posvetili onom Ň°to volite ili onom u ńćemu ste najbolji? MBE preuzima kompletnu mikrologistiku i brine o svim aspektima vaŇ°eg robnog poslovanja. Posvetite se prodaji i marketingu, a ostavite brigu o dosadnim stvarima nama! MBE moŇĺe skladiŇ°titi vaŇ°e proizvode, izdavati ih, pakirati i slati korisnicima, po vaŇ°em nalogu, primati povrate (znamo da ih ne volite) te voditi kompletne robne i skladiŇ°ne evidencije. No, najljepŇ°e od svega je Ň°to moŇĺemo odgovarati na sva pitanja pitanja vaŇ°ih korisnika vezana za dostavu, a naŇ° kontakt moŇĺete staviti i na VaŇ°u web stranicu, kako bi vas potpuno rasteretili.

Trebate hitno kutiju rezervnih dijelova iz Francuske? MBE to rjeŇ°ava za vas, dovoljan je samo jedan poziv ili mail na dostava@mbe.hr i poŇ°iljka ńáe krenuti prema vama.

ŇĹelite uvesti paletu robe iz Turske? MBE ńáe organizirati prijevoz i rjeŇ°iti dokumentaciju, te organizirati uvozno carinjenje.

ŇĹelite zaprimiti poŇ°iljke van VaŇ°eg radnog vremena? MBE centar je pravo mjesto za to. PoŇ°iljke moŇĺete preuzeti sljedeńái radni dan, moŇĺemo vam dostaviti poŇ°iljke u ured ili ih preusmjeriti po vaŇ°oj Ňĺelji.

Trebate uslugu dropshippinga? MBE moŇĺe preuzeti poŇ°iljku vaŇ°eg dobavljańća, prepakirati je, opremiti vaŇ°im oznakama, uputama ili promo materijalom te je poslati vaŇ°em kupcu. VaŇ° kupac ne mora nikad saznati kako roba nikad fizińćki nije bila kod vas niti tko je vaŇ° dobavljańć. Dropshipping je usluga u kojoj prodavatelj ne drŇĺi robu na skladiŇ°tu, veńá se po prijemu narudŇĺbe kupca, roba naruńćuje od dobavljańća i isporuńćuje direktno kupcu.

Our customer support will help you to pack and ship

Potpunu brigu o VaŇ°em paketu preuzimamo mi

MBE Adriatic niti partneri u sklopu MBE FranŇ°ize nisu pruŇĺatelji poŇ°tanskih usluga sukladno Zakonu o poŇ°tanskim uslugama (NN 144/2012, 153/2013, 78/2015), veńá konsolidiraju poŇ°iljke u cilju predaje istih davateljima poŇ°tanskih i kurirskih usluga.

Opńái uvjeti poslovanja za slanje poŇ°iljke
Pravila¬†poslovanja:¬† Tekst¬†ovih¬†Opńáih¬†uvjeta¬†poslovanja¬†primjenjuje¬†se¬†u¬†radu¬†trgovańćkog¬†druŇ°tva¬†MBE¬†Adriatic¬†d.o.o.,¬†Zagreb, PuŇĺeva¬†11,¬†OIB:¬†64386903048,¬†kao¬†i¬†svih¬†drugih¬†trgovańćkih¬†druŇ°tava¬†koji¬†na¬†podruńćju¬†Republike¬†Hrvatske¬†pruŇĺaju¬†usluge¬†franŇ°ize MAIL¬†BOXES¬†ETC.¬†temeljem¬†sklopljenog¬†ugovora¬†s¬†MBE¬†Adriatic¬†d.o.o.¬†Nadalje¬†u¬†tekstu¬†se¬†sva¬†navedena¬†trgovańćka¬†druŇ°tva zajedno¬†nazivaju¬†MBE.¬† MBE¬†napominje¬†da¬†se¬†ovi¬†Opńái¬†uvjeti¬†poslovanja¬†primjenjuju¬†na¬†sve¬†poŇ°iljatelje¬†koji¬†koriste¬†uslugu¬†slanja¬†poŇ°iljke,¬†i¬†to¬†kako¬†na¬†one¬†poŇ°iljatelje¬†koji¬†ispune¬†Obrazac¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke,¬†tako¬†i¬†na¬†sve¬†one¬†poŇ°iljatelje¬†koji¬†koriste¬†uslugu¬†slanja¬†poŇ°iljke,¬†a¬†koji¬†pritom¬†ne¬†ispune¬†predvińĎeni¬†Obrazac¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke.¬†Usluga¬†slanja¬†poŇ°iljke¬†moŇĺe¬†biti samostalna¬†usluga¬†ili¬†pak¬†moŇĺe¬†biti¬†dio¬†Ň°ireg¬†spektra¬†usluga¬†koje¬†MBE¬†pruŇĺa¬†poŇ°iljatelju. PoŇ°iljatelj¬†ispunjavanjem¬†Obrasca¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke¬†i/ili¬†izdavanjem¬†pisane¬†i/ili¬†usmene¬†upute i potrebnih¬†podataka¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke¬†daje¬†suglasnost¬†MBE¬†za¬†manipulaciju¬†poŇ°iljkama¬†koje¬†Ň°alje¬†na¬†odrediŇ°te¬†unutar i izvan¬†Republike¬†Hrvatske.¬† MBE¬†djeluje¬†kao¬†konsolidator¬†poŇ°iljki¬†poŇ°iljatelja,¬†Ň°to¬†moŇĺe¬†ukljuńćivati¬†preuzimanje¬†poŇ°iljki,¬†pakiranje,¬†odabir¬†kurira¬†i/ili¬†prijevoznika,¬†te¬†predaju¬†poŇ°iljki¬†istome,¬†ispunjavanje¬†prijevoznice¬†(i¬†svih¬†ostalih¬†dokumenata¬†potrebnih¬†za¬†urednu¬†isporuku),¬†komunikaciju¬†vezano¬†za¬†statuse¬†isporuke¬†poŇ°iljki,¬†prańáenje¬†pouzeńáa¬†i¬†prosljeńĎivanje¬†istog¬†na¬†rańćun¬†poŇ°iljatelja,¬†prijem¬†povrata,¬†povrat¬†dokumentacije¬†ovjerene¬†od¬†strane¬†primatelja. U¬†okviru¬†ispunjenja¬†usluge¬†specificirane¬†u¬†Obrascu¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljki¬†odnosno¬†za¬†ispunjene¬†usluge¬†slanja¬†poŇ°iljke¬†MBE¬†koristi¬†usluge¬†treńáih¬†strana¬†registriranih¬†sukladno¬†Zakonu¬†o¬†poŇ°tanskim¬†uslugama¬†(NN¬†144/12,¬†153/13¬†i¬†78/15)¬†i¬†ostalim¬†propisima¬†koji¬†se¬†primjenjuju¬†na¬†prijevoz¬†robe,¬†paketnu¬†distribuciju¬†i¬†poŇ°tanske¬†usluge¬†(dalje¬†u¬†tekstu:¬†kuriri). PoŇ°iljatelj¬†u¬†svakom¬†trenutku,¬†ima¬†pravo¬†uvida¬†u¬†status¬†svake¬†poslane¬†poŇ°iljke,¬†Ň°to¬†ukljuńćuje¬†i¬†sve¬†informacije¬†o¬†kuririma¬†kojima¬†je¬†MBE¬†povjerio¬†svaku¬†pojedinu¬†poŇ°iljku.¬†Takvu¬†informaciju¬†na¬†zahtjev¬†klijenta,¬†MBE¬†ńáe¬†dati¬†u¬†najkrańáem¬†roku,¬†istim¬†putem¬†kojim¬†je¬†zahtjev¬†prema¬†njemu¬†i¬†stigao¬†od¬†poŇ°iljatelja.¬† PoŇ°iljatelj¬†ima¬†pravo¬†naloŇĺiti¬†MBE¬†izbor¬†odreńĎenog¬†kurira¬†za¬†jednu¬†ili¬†sve¬†poŇ°iljke¬†ili¬†ogranińćiti¬†suradnju¬†s¬†nekim¬†od¬†kurira,¬†bez¬†navońĎenja¬†posebnog¬†razloga.¬†Ako¬†poŇ°iljatelj¬†nije¬†posebno¬†specificirao¬†navedeno,¬†smatra¬†se¬†da¬†je¬†ovlastio¬†MBE¬†da¬†pronańĎe¬†najbolji¬†nańćin¬†za¬†izvrŇ°enje¬†naloga.¬†PoŇ°iljatelju¬†se¬†izrińćito¬†daje¬†na¬†znanje¬†da¬†MBE¬†ne¬†obavlja¬†kurirske¬†usluge,¬†nego¬†za¬†uslugu¬†isporuke¬†i¬†dostave¬†poŇ°iljke¬†koristi¬†usluge¬†kurira.¬†Isto¬†je¬†narońćito¬†vaŇĺno¬†u¬†sluńćaju¬†da¬†dońĎe¬†do¬†bilo¬†kojeg¬†problema¬†i/ili¬†poteŇ°końáe¬†u¬†vezi¬†sa¬†isporukom¬†same¬†poŇ°iljke,¬†u¬†kojoj¬†situaciji¬†je¬†poŇ°iljatelj¬†duŇĺan¬† slijediti¬†pravila¬†opńáih¬†uvjeta¬†kurirskih¬†sluŇĺbi,¬†kao¬†i¬†kontaktirati¬†kurire¬†radi¬†iznoŇ°enja¬†reklamacije,¬†odnosno¬†otklanjanja¬†problema¬†i/ili¬†poteŇ°końáa.¬† Slijedom¬†navedenoga,¬†niŇĺe¬†u¬†tekstu¬†sadrŇĺani¬†su¬†podaci¬†iz¬†kojih¬†su¬†razvidni¬†opńái¬†uvjeti¬†pojedinih¬†kurirskih¬†sluŇĺbi,¬†i¬†to:¬† GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o. www.gls-group.eu/HR/hr/odredbe-uvjeti OVERSEAS TRADE CO. LTD. d.o.o. www.overseas.hr/Media/Default/images/OP%C4%86I__UVJETI__POSLOVANJA%202020.pdf HP-Hrvatska poŇ°ta d.d. www.posta.hr/UserDocsImages/posta/Dokumenti/Opci_uvjeti_za_obavljanje_univerzalnih_usluga_2017_01_01.pdf In Time d.o.o. (FedEx Express) www.in-time.hr/wp-content/uploads/2018/06/Politika-sustava-upravljanja-osobnim-podacima.pdf UPS Hrvatska www.upscontentcentre.com/file/croatia/HRtermsandconditions.pdf Insako logistika d.o.o. (Login) www.log-in.hr/opci-uvjeti DHL International d.o.o. www.mydhl.express.dhl/hr/hr/legal/terms-and-conditions.html ¬† PoŇ°iljatelj¬†razumije¬†da¬†MBE¬†posluje¬†na¬†nańćin¬†da¬†sve¬†usluge¬†pruŇĺa¬†usluge¬†po¬†principu¬†''best¬†effort'',¬†Ň°to¬†znańći¬†da¬†ńáe¬†MBE,¬†u¬†okviru¬†svoje¬†nadleŇĺnosti,¬†i¬†sukladno¬†prethodno¬†navedenim¬†izuzecima,¬†poduzeti¬†sve¬†poduzeti¬†sve¬†mjere¬†kako¬†bi¬†poŇ°iljatelju¬†osigurao¬†ispunjenje¬†njegovog¬†zahtjeva¬†u¬†potpunosti¬†i¬†na¬†vrijeme.¬† ¬† Ogranińćenje¬†i/ili¬†iskljuńćenje¬†odgovornosti:¬† MBE¬†nije¬†pruŇĺatelj¬†poŇ°tanskih¬†usluga¬†sukladno¬†Zakonu¬†o¬†poŇ°tanskim¬†uslugama¬†(NN¬†144/2012,¬†153/2013,¬†78/2015,¬†110/2019),¬†veńᬆposrednik¬†koji¬†konsolidira¬†poŇ°iljke¬†u¬†cilju¬†predaje¬†poŇ°iljki¬†kuririma,¬†koji¬†dalje¬†izvrŇ°avaju¬†dostavu¬†poŇ°iljki¬†na¬†zadanu¬†adresu.¬† U¬†nadleŇĺnosti¬†MBE¬†je¬†da¬†brine¬†o¬†zaprimanju¬†poŇ°iljaka¬†od¬†strane¬†poŇ°iljatelja,¬†te¬†da¬†iste¬†poŇ°iljke,¬†u¬†skladu¬†sa¬†podacima¬†koje¬†je¬†poŇ°iljatelj¬†uńćinio¬†dostupnima¬†ispunom¬†Obrasca¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke¬†odnosno¬†navońĎenjem¬†istih¬†zaposleniku¬†MBE,¬†dalje¬†razvrstava¬†odnosno¬†predaje¬†predvińĎenom¬†izvrŇ°itelju¬†kurirskih¬†i¬†poŇ°tanskih¬†usluga.¬†MBE,¬†kao¬†posrednik¬†u¬†slanju¬†poŇ°iljaka,¬†iskljuńćuje¬†odgovornost¬†za¬†Ň°tetu¬†koja¬†na¬†bilo¬†koji¬†nańćin¬†moŇĺe¬†nastati,¬†ili¬†je¬†na¬†bilo¬†koji¬†nańćin¬†vezana¬†za¬†greŇ°ke¬†ili¬†propuste¬†u¬†postupku¬†dostave¬†izvrŇ°itelja¬†kurirskih¬†odnosno¬†poŇ°tanskih¬†usluga.¬† MBE,¬†kao¬†posrednik¬†u¬†slanju¬†poŇ°iljaka,¬†iskljuńćuje¬†odgovornost¬†za¬†bilo¬†kakav¬†gubitak¬†ili¬†Ň°tetu¬†poŇ°iljatelja,¬†nastalu¬†na¬†poŇ°iljci¬†nakon¬†predaje¬†poŇ°iljke¬†kurirskoj¬†sluŇĺbi¬†koja¬†je¬†istu¬†kao¬†izvrŇ°itelj¬†preuzela¬†radi¬†dostave¬†na¬†zadanu¬†adresu.¬† U¬†sluńćaju¬†gubitka,¬†odnosno¬†oŇ°teńáenja¬†poŇ°iljke,¬†ili¬†bilo¬†kakve¬†druge¬†Ň°tete¬†nastale¬†poŇ°iljatelju,¬†a¬†u¬†vezi¬†propustom¬†kurirske¬†sluŇĺbe¬†koja¬†je¬†poŇ°iljku¬†preuzela,¬†poŇ°iljatelj¬†je¬†duŇĺan¬†obratiti¬†se¬†kurirskoj¬†sluŇĺbi¬†koja¬†je¬†poŇ°iljku¬†preuzela¬†od¬†MBE¬†radi¬†dostave¬†na¬†zadanu¬†adresu.¬† ¬† Pravila¬†o¬†zaŇ°titi¬†privatnosti:¬† U¬†kontekstu¬†stupanja¬†na¬†snagu¬†Opńáe¬†uredbe¬†o¬†zaŇ°titi¬†podataka¬†(dalje¬†u¬†tekstu:¬†GDPR)¬†poŇ°iljatelj¬†se¬†ima¬†smatrati¬†ispitanikom,¬†dok¬†se¬†MBE¬†ima¬†smatrati,¬†u¬†odnosu¬†na¬†osobne¬†podatke¬†koje¬†obrańĎuje¬†u¬†ime¬†i¬†za¬†rańćun,¬†te¬†po¬†nalogu¬†poŇ°iljatelja,¬†voditeljem¬†obrade¬†tih¬†istih¬†osobnih¬†podataka.¬†U¬†svrhu¬†izvrŇ°avanja¬†dogovorenih¬†usluga,¬†voditelj¬†obrade¬†ńáe¬†povremeno¬†obavljati¬†sljedeńáe¬†radnje¬†obrade¬†osobnih¬†podataka,¬†i¬†to:¬† ‚Äʬ†uvid¬†u¬†osobne¬†podatke,¬† ‚Äʬ†preuzimanje¬†i¬†pohrana¬†osobnih¬†podataka,¬† ‚Äʬ†uporaba¬†osobnih¬†podataka,¬† ‚Äʬ†otkrivanje¬†prijenosom¬† ‚Äʬ†brisanje¬†osobnih¬†podataka.¬† ¬† Voditelj¬†obrade¬†ustupa¬†svojim¬†ugovornim¬†partnerima¬†-¬†kuririma¬†osobne¬†podatke¬†navedene¬†u¬†obrascu¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke¬†odnosno¬†osobne¬†podatke¬†koje¬†je¬†poŇ°iljatelj¬†kao¬†potrebne¬†za¬†slanje¬†poŇ°iljke¬†naveo¬†zaposleniku¬†MBE,¬†a¬†sve¬†kako¬†bi¬†se¬†izvrŇ°ila¬†dogovorena¬†usluga¬†izmeńĎu¬†poŇ°iljatelja¬†i¬†MBE,¬†a¬†s¬†kojim¬†postupanjem¬†je¬†poŇ°iljatelj¬†suglasan.¬†Ugovorni¬†partner¬†smije¬†vrŇ°iti¬†obradu¬†podataka¬†samo¬†u¬†svrhu¬†isporuke¬†dogovorene¬†usluge.¬†Svi¬†detalji¬†vezano¬†na¬†obradu¬†osobnih¬†podataka¬†dostupni¬†su¬†na¬†web¬†stranici:¬†https://www.mbe.hr/privacy-policy¬† Primjena:¬† Ovi¬†Opńái¬†uvjeti¬†primjenjuju¬†se¬†od¬†dana¬†26.05.2021.g.¬†MBE¬†zadrŇĺavao¬†pravo¬†naknadne¬†izmjene¬†Opńáih¬†uvjeta.¬†Opńái¬†uvjeti primjenjivati¬†ńáe¬†se¬†i¬†na¬†ugovorne¬†odnose¬†zapońćete¬†prije¬†stupanja¬†na¬†snagu¬†izmijenjene¬†verzije¬†Opńáih¬†uvjeta,¬†ako¬†Naruńćitelj¬†u¬†roku¬†od¬†15¬†dana¬†od¬†dana¬†njihove¬†objave¬†ne¬†obavijesti¬†MBE¬†pisanim¬†putem¬†da¬†ne¬†prihvańáa¬†izmjene¬†i¬†dopune¬†Opńáih¬†uvjeta.¬†U¬†sluńćaju¬†dostave¬†izjave¬†o¬†neprihvańáanju¬†izmijenjenih¬†Opńáih¬†uvjeta¬†na¬†postojeńái¬†ugovorni¬†odnos,¬†MBE¬†ima¬†pravo¬†otkazati¬†postojeńái¬†ugovorni¬†odnos¬†dostavom¬†obavijesti¬†Naruńćitelju.¬†¬†